Pont medieval d’una sola arcada de mig punt. Fou construït amb criteris clarament funcionals i sense cap tipus d’intenció decorativa al camí tradicional que comunica el poble de Viu de Llevata amb Hostalets, Sas i Erta, per salvar el barranc.

Es tracta d’un pont d’un sol ull, format per dos paraments laterals de carreus, amb un farcit de runa i rocalla resultant de la construcció, fins arribar al nivell del paviment.

El ferm del Pont de Viu de Llevata té una amplada de 2 metres. Els paredons laterals que configuren el tauler tenen una alçada de 0,40 metres per 0,40 metres d’amplada a ambdós costats.