Pont medieval d’una sola arcada de mig punt. Per la seves característiques constructives es pot datar cronològicament al segle XII, dins de l’estil romànic que per les construccions pirenaiques ha estat anomenat “estil arcaïtzant”. Fou construït amb criteris clarament funcionals i sense cap tipus d’intenció decorativa.

En relació amb la pedra utilitzada per a la seva construcció, podem diferenciar dues parts. La primera composada per pedres de riu, col·locades sense seguir cap tipus d’ordre ni criteri artístic, unides mitjançant argamassa de guix. Aquest tipus de material s’estén per tot el pont, excepte l’arcada i un dels laterals. La segona part està conformada per pedra tallada arenisca de color vermellós.

  • MIDES DE L’ARCADA

    • Longitud: 12 metres

    • Alçada: 5,2 metres

  • ALÇADA TOTAL: 6 metres

  • LONGITUD TOTAL: 22,6 metres